Takimi i dyte në kuadër të Projektit ECO-FISH

The Chamber of Commerce and Industry is organizing 2nd Meeting of ECO-FISH Project. The Event is going to take place on the Wednesday, 17 of July 2019 at 18:00 p.m and Thursday, 18 th of July 2019 at 09:30 a.m. at the Chamber of Commerce and Industry of Vlora Region, Pallati i Kultures Laberia, Kati i pare, Skele Vlore, Albania

The Event will focus on the presentation of the Project’s progress and the next steps.

2nd MEETING ECO-FISH
Project 17/07/2019, 18:00 p.m. 18/07/2019, 09:30 a.m.
Pallati i Kultures Laberia,
Vlore

“The ECO-FISH Project is implemented in the context of the Interreg IPA II Cross Border Cooperation Programme “Greece – Albania 2014 – 2020” και is co-funded by the European Union and National Funds of the participating countries”
—————————————————————————————————————————————————–
Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë organizon takimin e dyte në kuadër të Projektit ECO-FISH. Eventi do të mbahet më datat 17-18 shkurt 2019 në orën 18:00 dhe 09.30 në ambientet e Dhomes se Tregtise dhe Industrise, Vlore. Eventi do të fokusohet në prezantimin e progresit të projektit dhe rhapat e metejshem

Takimi i dyte
Projekti ECO-FISH 17/07/2019, 18:00 p.m. 18/07/2019, 09:30 a.m.
Pallati i Kultures Laberia,
Vlore

“Projekti ECO-FISH po implementohet ne kuader te programit te bashkepunimit nderkufitar Interreg IPA II “Greqi – Shqiperi 2014 – 2020” dhe eshte bashkefinancuar nga Unioni European dhe fondet kombetare te vendeve pjesemarrese”

Download

ECO-FISH 1st e-newsletter

Projekti “Gjurmë ekologjike në bujqësinë detare ndërkufitare në Sagiada (Greqi) dhe në jug të Shqipërisë” (ECOFISH) synon, përmes veprimeve specifike pilot, të zvogëlojë gjurmën mjedisore të akuakulturës në Greqi dhe në Shqipëri, me qëllim menaxhimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore dhe kontrollin e kushteve mikroklimatike
gjatë prodhimit.

Projekti ECO-FISH zbatohet në kuadrin e “Programit të Bashkëpunimit Ndërkufitar Interreg IPA II Greqi-Shqipëri
2014-2020” dhe është bashkëfinancuar nga Bashkimi Evropian dhe nga Fondet Kombëtare të Greqisë dhe Shqipërisë.

Newsletter Shqip

Newsletter Anglisht

Newsletter Greqisht

Info Day in the context of the ECO-FISH

“The Chamber of Commerce and Industry is organizing a Local Event/ Info Day in the context of the ECO-FISH Project.

The Event is going to take place on the 22th of February 2019 at 11:00 a.m. at the Orikum, Vlore.

The Event will focus on the presentation of the Project’s actions and expected results and how these interest and affect the entrepreneurial sector of fish-farming”

Local Event/ Info Day
ECO-FISH Project
22/02/2019, 11:00 a.m.
Orikum, Vlore