ECO-FISH 1st e-newsletter

Projekti “Gjurmë ekologjike në bujqësinë detare ndërkufitare në Sagiada (Greqi) dhe në jug të Shqipërisë” (ECOFISH) synon, përmes veprimeve specifike pilot, të zvogëlojë gjurmën mjedisore të akuakulturës në Greqi dhe në Shqipëri, me qëllim menaxhimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore dhe kontrollin e kushteve mikroklimatike
gjatë prodhimit.

Projekti ECO-FISH zbatohet në kuadrin e “Programit të Bashkëpunimit Ndërkufitar Interreg IPA II Greqi-Shqipëri
2014-2020” dhe është bashkëfinancuar nga Bashkimi Evropian dhe nga Fondet Kombëtare të Greqisë dhe Shqipërisë.

Newsletter Shqip

Newsletter Anglisht

Newsletter Greqisht