Njoftim të punësimi per një person që do të caktohet pranë Konsullatës së Përgjithshme

NJ O F T I M

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Vlorë, në kuadër të bashkëpunimit me Konsullatën e Përgjithshme të Italisë, me qëllim promovimin e akiviteteve për stimulimin dhe rritjen e ndërshkëmbimit ekonomiko-tregtar në qarkun e Vlorës, nëpërmjet çeljes së sipërmarrjeve të reja italiane në këtë qark,
njofton

se kërkon të punësojë një person që do të caktohet pranë Konsullatës së Përgjithshme për aktivitetet e sipërpërmendura.
Cilësitë:
1. Diplome në shkenca juridiko-ekonomike/specializim në degë ekonomike;
2. Njohje të gjuhëve italiane dhe angleze (niveli C1/C2);
3. Eksperiencë pune në zyra publike italiane/shqipëtare;
4. Eksperiencë në përdorimin e rrjeteve sociale (Facebook,. Twitter, Blogs);
5. Përdorim i Kompiuterit në nivel të avancuar.

Janë të lutur të interesuarit të dorëzojnë CV dhe Letër Prezantimi pranë Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë Vlorë brenda datës 16/05/2017

Pallati i KulturësLabëria
Tel/Fax: 00355 (0) 3322111;
e-mail: ccivlore@gmail.com

Shkarko njoftimin ketu

——————————————————————————————-
ANNUNCIO

La camera di commercio ed industria di Valona, nell’ambito della collaborazione con il Consolato Generale d’Italia,ai fini della promozione delle attività per l’incentivazione e incremento dello scambio economico commerciale nella regione di Valona, attraverso l’apertura alle nuove imprese italiane in questa regione,
comunica

che intende assumere una persona da collocare presso il Consolato Generale per le attività sopra menzionate.
Requisiti:
1. Laurea in discipline giuridico-economiche/specializzazione in materie economiche;
2. Conoscenza delle lingue italiana e inglese (liv. C1/C2);
3. Precedenti esperienze di lavoro presso uffici pubblici italiani/albanesi;
4. Capacità/Esperienza bell’utilizzo dei social networks (Facebook, Twitter, Blogs);
5. Utilizzo PC a livello avanzato.

Gli interessati sono pregati di consegnare il proprio CV allegando una lettera di presentazione alla Camera di Commercio ed Industria di Valona entro la data 16/05/2017

Pallati i KulturësLabëria
Tel/Fax: 00355 (0) 3322111;
e-mail: ccivlore@gmail.com