Kerkese per oferte Prodhim 1000 fletepalosje informuese

logo_cciSubjekti:         Kerkese per oferte: Prodhim 1000 fletepalosje informuese te projektit  “E-Olive”

 

Drejtuar:         Shtepi Botuese

 

Dhoma e Tregtise & Industrise, Qarku Vlore, si PP5 ne Projektin “Rritja e prodhimit te vajit te ullirit  nepermjet Teknologjisë se Komunikimit dhe Informacionit”

pjese e Programit: Thirrja II për projekt propozime Greqi-Shqipëri IPA për Bashkëpunimin Ndërkufitar “2007-2013”,

Shpall kerkese per oferte per te interesuarit “Shtepi Botuese”  ne prodhimin e fletepalosjeve informuese.

 

Te interesuarit, kerkohet te depozitojne prane Dhomes se Tregtise dhe Industrise, Qarku Vlore, dokumentat e tyre se bashku me oferten per prodhimin e fletepalosjeve.

Ju  faleminderit per bashkepunimin!

 

Ju lutem na beni te ditur Oferten tuaj, sipas kerkeses, brenda dates 30 Nentor 2014 ne adresen:

Dhoma e Tregtise dhe Industrise-Qarku Vlore
Chamber of Commerce and Industry of Vlora Region
Address: Pallati i Kultures Laberia, kati i I-re, Vlore-Albania
Tel/Fax: +355 33 225-737 / 222-111
e-mail: ccivlore@gmail.com
web:    www.ccivlora.org

 

Kryetari I Komisionit te Vleresimit: