KERKESE PER OFERTE NGA DHOMA E TREGTISE

DREJTUAR: AGJENSI LEHTESUESE PER ZHVILLIMIN E AKTIVITETIT
SUBJEKTI: KERKESE PER OFERTE NGA DHOMA E TREGTISE
Dhoma e Tregtise dhe Industrise, Qarkut Vlore, ne kuadrin e implementimit te projektit te
programit IPA “Greqi-Shqiperi 2007-2013” implemeton projektin “IntActPlan: Plan Veprime te
integruara per te rritur veprimtarine e SME ne zonat kufitare dhe per te krijuar mundesi per te
depertuar ne tregjet e reja”, do te zhvilloje aktivitetin “Seminare Biznesi – 3 tematike”, dhe
kerkon oferten tuaj per
Organizimi i Aktivitetit ”Seminar Biznsesi – 3 – tematik” – 8 ore
 Pregatitja e materialit qe do te referohet (sipas udhezimeve)
 Pregatitja e Dosjeve sipas udhezimeve
 Prenotimi dhe sistemimi I salles se seminarit mjetet e nevojshme
 Kontaktimet, njoftimet per ftesat, per te siguruar pjesemarrjen maksimale (me telefon
dhe ftesa)
 Organizimi I drekes
Ju lutem na beni te ditur Oferten tuaj, sipas kerkeses, brenda dates 5/05/2013
Shkarko Dokumentin ne pdf