Business seminars

Press Release

Business seminars

Business seminars

Business seminars

In the context of project development: IntActPlan “integrated action plan to increase the activity of SMEs in cross-border areas and to create opportunities to penetrate new markets” as part of the IPA cross-border program Greece – Albania 2007 -2013 “.

Chamber of Commerce and Industry, Vlora Region, 3 themed organizes business seminars, developing one of the main goals of the project IntActPlan, which is as precise information on where the sector is focused IntActplan.

During this seminar will be a brief presentation of the project and the participants in the seminar business will have the opportunity to be informed on these three topics:

 

1. Social media

2.Marketing and export

3.Legjistatura customs for import-export

 

In these business seminars will take part, the fruit growing business sector, fishing and fish farming, as well as the exports sector businesses in various fields, exports for medicinal plants, exports for building materials, exports etc. artworks hand.

 

 

CHAIRMAN

                                                       ING. ARBEN BRESHANI

Seminare Biznesi

Deklarate per shtyp

Seminare Biznesi

Ne kuadrin e zhvillimit te projektit: IntActPlan “Plan Veprimi i integruar per te rritur veprimtarine e SME ne zonat nderkufitare dhe per te krijuar mundesi per te depertuar ne tregjet e reja” si pjese e programit nderkufitare IPA Greqi – Shqiperi 2007 -2013″.

Dhomes se Tregtise dhe Industrise, Qarku Vlore, organizon Seminare biznesi 3 tematikore, duke zhvilluar keshtu nje nga qellimet kryesore te projektit IntActPlan, i cili eshte informimi sa me précis ne sektorin ku IntActplan eshte fokusuar.

Gjate ketij seminari do te behet nje prezantim i shkurter i projektit dhe pjesemarresit ne kete Seminar Biznesi do te kene mundesi te informohen mbi keto 3 tematika:

 

  1. Marketingu dhe eksporte
  2. Legjististatura  e export-importit
  3. Komunikimi marketing dhe mediat sociale

 

Ne keto seminare biznesi do te marrin pjese, biznese te sektorit te frutikultures, peshkimit dhe kultivimit te peshkut, si dhe biznese te sektorit te exportit ne fusha te ndryshme, exportit per bime medicinal, exportit per materiale ndertimi, exportit te puneve te dores etj.

Seminare_biznesi