Kerkese per oferte Prodhim 1000 fletepalosje informuese

logo_cciSubjekti:         Kerkese per oferte: Prodhim 1000 fletepalosje informuese te projektit  “E-Olive”

 

Drejtuar:         Shtepi Botuese

 

Dhoma e Tregtise & Industrise, Qarku Vlore, si PP5 ne Projektin “Rritja e prodhimit te vajit te ullirit  nepermjet Teknologjisë se Komunikimit dhe Informacionit”

pjese e Programit: Thirrja II për projekt propozime Greqi-Shqipëri IPA për Bashkëpunimin Ndërkufitar “2007-2013”,

Shpall kerkese per oferte per te interesuarit “Shtepi Botuese”  ne prodhimin e fletepalosjeve informuese.

 

Te interesuarit, kerkohet te depozitojne prane Dhomes se Tregtise dhe Industrise, Qarku Vlore, dokumentat e tyre se bashku me oferten per prodhimin e fletepalosjeve.

Ju  faleminderit per bashkepunimin!

 

Ju lutem na beni te ditur Oferten tuaj, sipas kerkeses, brenda dates 30 Nentor 2014 ne adresen:

Dhoma e Tregtise dhe Industrise-Qarku Vlore
Chamber of Commerce and Industry of Vlora Region
Address: Pallati i Kultures Laberia, kati i I-re, Vlore-Albania
Tel/Fax: +355 33 225-737 / 222-111
e-mail: ccivlore@gmail.com
web:    www.ccivlora.org

 

Kryetari I Komisionit te Vleresimit:

Ekspert i jashtëm, Inxhinier Mjedisi

logo_cci

Subjekti:         Ekspert i jashtëm, Inxhinier Mjedisi

                        “Studim dhe përpilim në zhvillimin e metodave miqësore me mjedisin për                   menaxhimin e mbeturinave”

 

 

Dhoma e Tregtise & Industrise, Qarku Vlore, si PP5 ne Projektin “Rritja e prodhimit te vajit te ullirit  nepermjet Teknologjisë se Komunikimit dhe Informacionit”

pjese e Programit: Thirrja II për projekt propozime Greqi-Shqipëri IPA për Bashkëpunimin Ndërkufitar “2007-2013”,

Shpall kerkese per oferte per te interesuarit te specialitetit “Inxhinier Mjedisi”  ne studimin “Studim dhe përpilim në zhvillimin e metodave miqësore me mjedisin për menaxhimin e mbeturinave”

Te interesuarit, kerkohet te depozitojne prane Dhomes se Tregtise dhe Industrise, Qarku Vlore, dosjen e tyre profesionale (CV, Diplome, Certifikata Njohese, Karte Identiteti) se bashku me oferten e tyre per studimin e synuar.

Ju  faleminderit per bashkepunimin!

 

Ju lutem na beni te ditur Oferten tuaj, sipas kerkeses, ne adresen:

Dhoma e Tregtise dhe Industrise-Qarku Vlore
Chamber of Commerce and Industry of Vlora Region
Address: Pallati i Kultures Laberia, kati i I-re, Vlore-Albania
Tel/Fax: +355 33 225-737 / 222-111
e-mail: ccivlore@gmail.com
web:    www.ccivlora.org

Kryetari I Komisionit te Vleresimit:

 

Ekspert i jashtëm, Inxhinier Kimik

cci_vlora

Subjekti:         Ekspert i jashtëm, Inxhinier Kimik

                        “Hulumtimi dhe studimi për të përmirësuar metodat nxjerrjes së vajit                          të ullirit, të cilat janë miqësore me mjedisin”

 

Dhoma e Tregtise & Industrise, Qarku Vlore, si PP5 ne Projektin “Rritja e prodhimit te vajit te ullirit  nepermjet Teknologjisë se Komunikimit dhe Informacionit”

pjese e Programit: Thirrja II për projekt propozime Greqi-Shqipëri IPA për Bashkëpunimin Ndërkufitar “2007-2013”,

Shpall kerkese per oferte per te interesuarit te specialitetit “Inxhinier Kimik”  ne studimin “Hulumtimi dhe studimi për të përmirësuar metodat nxjerrjes së vajit të ullirit, të cilat janë miqësore me mjedisin”

 

Te interesuarit, kerkohet te depozitojne prane Dhomes se Tregtise dhe Industrise, Qarku Vlore, dosjen e tyre profesionale (CV, Diplome, Certifikata Njohese, Karte Identiteti) se bashku me oferten e tyre per studimin e synuar.

 

 

Ju  faleminderit per bashkepunimin!

 

Ju lutem na beni te ditur Oferten tuaj, sipas kerkeses, ne adresen:

Dhoma e Tregtise dhe Industrise-Qarku Vlore
Chamber of Commerce and Industry of Vlora Region
Address: Pallati i Kultures Laberia, kati i I-re, Vlore-Albania
Tel/Fax: +355 33 225-737 / 222-111
e-mail: ccivlore@gmail.com
web:    www.ccivlora.org

Kryetari I Komisionit te Vleresimit:

Shkarko Dokumentin