Workshop i Projektit IntActPlan

Si aktivitet përmbledhës Workshop i projektit: “IntActPlan: Plan Veprime të integruara për të
rritur veprimtarinë e SME në zonat kufitare dhe për të krijuar mundësi për të depërtuar në
tregjet e reja””, zhvilluar ne kuader te programit IPA Cross – Border «Greqi – Shqiperi 2007 –
2013», do të