Press Report Workshop of “IntActPlan” Project

Press Report

Workshop of “IntActPlan” Project

 

As the summary activity Workshop of project: “IntActPlan: Integrated Action Plan to increase the activity of SMEs in border areas and create opportunities to penetrate new markets” “, developed in the framework of IPA Cross – Border« Greece – Albania 2007 – 2013 »will be held in Vlora (Albania), the morning of 4 March 2014, 11:30 am at  Hotel Pavaresia, Vlore.

Project partners are: Chamber of Thesprotia (Lead Partner), Chamber of Commerce and Industry of Vlora District (LP2) and the Center for Business Innovation EU Epirus (WP2).

This workshop aims to:

Exchange of Best Practices,

Benefiting the most from Business Missions and Exhibitions,

Transfer of Know-How: Benefits of the outward-looking business approach

And will develop tips for management and the function of social media, international marketing and current practices of import-export.

In the workshop will be attended by representatives of project partners IntActPlan, who will discuss the implementation of the project, its management and it served as business entrepreneurs. Also present will be enterprise which participated in the B2B and Expo, these activities developed within the project implementation IntActPlan.

 

                                                                                                                                            Chairman

                                                                                                Ing. Arben BRESHANI

Kerkese per oferte per Shtepi botuese

Lenda: Kerkese per oferte

Drejtuar:  – Shtepi botuese

 Ne kuadrin e implementimit te Projektit IntActPlan “Plan Veprime te integruara per te rritur veprimtarine e SME-ve ne zonat kufitare, dhe krijimi i mundesive per te depertuar ne tregjet e reja”, pjese e programit cross border Greqi-Shqiperi 2007-2013, Dhoma e Tregtise dhe Industrise, Qarku Vlore, si partner lider per palen Shqiptare, organizon organizon 1 Workshop me daten 04 Mars 2014.

 Kerkojme oferten tuaj per prodhimin e materialeve promovuese dy gjuhesore (shqip, anglisht).

200 prodhim materiali workshop, dosje

200 CD Rooms

Ju lutem na beni te ditur Oferten tuaj, sipas kerkeses, brenda dates 28 Shkurt 2014 ne adresen:

Dhoma e Tregtise dhe Industrise-Qarku Vlore
Chamber of Commerce and Industry of Vlora Region
Address: Pallati i Kultures Laberia, kati i I-re, Vlore-Albania
Tel/Fax: +355 33 225-737 / 222-111
e-mail: ccivlore@gmail.com
web:    www.ccivlora.org

Kryetari I Komisionit te Vleresimit:

___________________

Kerkese per oferte, shtepi botuese workshop

Kerkese per oferte per Workshop

Lenda: Kerkese per oferte 

Ne kuadrin e implementimit te Projektit IntActPlan “Plan Veprime te integruara per te rritur veprimtarine e SME-ve ne zonat kufitare, dhe krijimi i mundesive per te depertuar ne tregjet e reja”, pjese e programit cross border Greqi-Shqiperi 2007-2013, Dhoma e Tregtise dhe Industrise, Qarku Vlore, si partner lider per palen Shqiptare, organizon 1 Workshop me daten 04 Mars 2014.

Kerkojme oferten tuaj per zhvillimin e ketij aktiviteti dhe sherbimin catering per pjesemarresit.

Numri i  pjesemarresve, maksimumi 50 persona.

Ju lutem na beni te ditur Oferten tuaj, sipas kerkeses, brenda dates 28 Shkurt 2014 ne adresen:

Dhoma e Tregtise dhe Industrise-Qarku Vlore
Chamber of Commerce and Industry of Vlora Region
Address: Pallati i Kultures Laberia, kati i I-re, Vlore-Albania
Tel/Fax: +355 33 225-737 / 222-111
e-mail: ccivlore@gmail.com
web:    www.ccivlora.org

Kryetari I Komisionit te Vleresimit:

___________________

Kerkese per oferte, salle coference dhe catering workshop

Workshop i Projektit IntActPlan

D e k l a r a t ë p ë r s h t y p
workshop i Projektit IntActPlan

Si aktivitet përmbledhës Workshop i projektit: “IntActPlan: Plan Veprime të integruara për të
rritur veprimtarinë e SME në zonat kufitare dhe për të krijuar mundësi për të depërtuar në
tregjet e reja””, zhvilluar ne kuader te programit IPA Cross – Border «Greqi – Shqiperi 2007 –
2013», do të mbahet në Vlorë (Shqipëri), paraditen e datës 4 Mars 2014, ora 11.30 në Hotel
Pavarësia, Vlorë.
Partnerët e projektit janë: Dhoma e Thesprotisë (Partner Lead), Dhoma e Tregtisë dhe
Industrisë e Qarkut Vlore (LP2) dhe Qendra e Inovacionit të Biznesit të BE- së Epirit (PP2).
Ky Workshop, ka për qëllim:
Shkëmbimin e Praktikave më të Mira,
Përfitimet dhe përdorimin e rezultateve të misioneve të Biznesit & Panaireve,
Përfitimet e qasjes të biznesit të jashtëm, në kërkim.
Lektrime për manaxhim dhe funksioni i medias sociale, Marketing ndërkombëtar si dhe
praktikat aktuale të import-eksportit (gjithë dokumentacioni që duhet të shoqërojë një
produkt në exportin e tij).
Në workshop do të marrin pjesë përfaqësues të partnerëve të projektit IntActPlan, të cilët
do të diskutojnë për implementimin e projektit, menaxhimin e tij dhe si i shërbeu kjo
biznesit dhe sipërmarrjeve. Gjithashtu do të jenë të pranishëm sipërmarrje të cilat kanë
marrë pjesë në B2B dhe Expo, aktivitetet këto të zhvilluara në kuadër të implementimit të
projektit IntActPlan.

Deklarate_per_shtyp_workshop

Kryetar
Ing. Arben BRESHANI