Ditë Informuese në kuadër të Projektit ECO-FISH

The Chamber of Commerce and Industry is organizing a Local Event/ Info Day in the
context of the ECO-FISH Project.
The Event is going to take place on the 22th of February 2019 at 11:00 a.m. at the
Orikum, Vlore.
The Event will focus on the presentation of the Project’s actions and expected results
and how these interest and affect the entrepreneurial sector of fish-farming

Local Event/ Info Day
ECO-FISH Project
22/02/2019, 11:00 a.m.
Orikum, Vlore

“The ECO-FISH Project is implemented in the context of the Interreg IPA II Cross
Border Cooperation Programme“Greece – Albania 2014 – 2020” και is co-funded by
the European Union and National Funds of the participating countries”
————————————————————————————————–
Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë organizon Eventin Lokal / Ditë Informuese në
kuadër të Projektit ECO-FISH. Eventi do të mbahet më 22 shkurt 2019 në orën 11:00
në Orikum, Vlore. Eventi do të fokusohet në prezantimin e veprimeve të projektit dhe
rezultatet e pritshme dhe si këto do të ndikojnë në sektorin e peshkimit ”

Eventi Local / Info Day
Projekti ECO-FISH
22/02/2019, 11:00
Orikum, Vlore

“Projekti ECO-FISH po implementohet ne kuader te programit te bashkepunimit
nderkufitar Interreg IPA II “Greqi – Shqiperi 2014 – 2020” dhe eshte bashkefinancuar
nga Unioni European dhe fondet kombetare te vendeve pjesemarrese”

Njoftim të punësimi per një person që do të caktohet pranë Konsullatës së Përgjithshme

NJ O F T I M

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Vlorë, në kuadër të bashkëpunimit me Konsullatën e Përgjithshme të Italisë, me qëllim promovimin e akiviteteve për stimulimin dhe rritjen e ndërshkëmbimit ekonomiko-tregtar në qarkun e Vlorës, nëpërmjet çeljes së sipërmarrjeve të reja italiane në këtë qark,
njofton

se kërkon të punësojë një person që do të caktohet pranë Konsullatës së Përgjithshme për aktivitetet e sipërpërmendura.
Cilësitë:
1. Diplome në shkenca juridiko-ekonomike/specializim në degë ekonomike;
2. Njohje të gjuhëve italiane dhe angleze (niveli C1/C2);
3. Eksperiencë pune në zyra publike italiane/shqipëtare;
4. Eksperiencë në përdorimin e rrjeteve sociale (Facebook,. Twitter, Blogs);
5. Përdorim i Kompiuterit në nivel të avancuar.

Janë të lutur të interesuarit të dorëzojnë CV dhe Letër Prezantimi pranë Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë Vlorë brenda datës 16/05/2017

Pallati i KulturësLabëria
Tel/Fax: 00355 (0) 3322111;
e-mail: ccivlore@gmail.com

Shkarko njoftimin ketu

——————————————————————————————-
ANNUNCIO

La camera di commercio ed industria di Valona, nell’ambito della collaborazione con il Consolato Generale d’Italia,ai fini della promozione delle attività per l’incentivazione e incremento dello scambio economico commerciale nella regione di Valona, attraverso l’apertura alle nuove imprese italiane in questa regione,
comunica

che intende assumere una persona da collocare presso il Consolato Generale per le attività sopra menzionate.
Requisiti:
1. Laurea in discipline giuridico-economiche/specializzazione in materie economiche;
2. Conoscenza delle lingue italiana e inglese (liv. C1/C2);
3. Precedenti esperienze di lavoro presso uffici pubblici italiani/albanesi;
4. Capacità/Esperienza bell’utilizzo dei social networks (Facebook, Twitter, Blogs);
5. Utilizzo PC a livello avanzato.

Gli interessati sono pregati di consegnare il proprio CV allegando una lettera di presentazione alla Camera di Commercio ed Industria di Valona entro la data 16/05/2017

Pallati i KulturësLabëria
Tel/Fax: 00355 (0) 3322111;
e-mail: ccivlore@gmail.com

Kerkese per oferte Prodhim 1000 fletepalosje informuese

logo_cciSubjekti:         Kerkese per oferte: Prodhim 1000 fletepalosje informuese te projektit  “E-Olive”

 

Drejtuar:         Shtepi Botuese

 

Dhoma e Tregtise & Industrise, Qarku Vlore, si PP5 ne Projektin “Rritja e prodhimit te vajit te ullirit  nepermjet Teknologjisë se Komunikimit dhe Informacionit”

pjese e Programit: Thirrja II për projekt propozime Greqi-Shqipëri IPA për Bashkëpunimin Ndërkufitar “2007-2013”,

Shpall kerkese per oferte per te interesuarit “Shtepi Botuese”  ne prodhimin e fletepalosjeve informuese.

 

Te interesuarit, kerkohet te depozitojne prane Dhomes se Tregtise dhe Industrise, Qarku Vlore, dokumentat e tyre se bashku me oferten per prodhimin e fletepalosjeve.

Ju  faleminderit per bashkepunimin!

 

Ju lutem na beni te ditur Oferten tuaj, sipas kerkeses, brenda dates 30 Nentor 2014 ne adresen:

Dhoma e Tregtise dhe Industrise-Qarku Vlore
Chamber of Commerce and Industry of Vlora Region
Address: Pallati i Kultures Laberia, kati i I-re, Vlore-Albania
Tel/Fax: +355 33 225-737 / 222-111
e-mail: ccivlore@gmail.com
web:    www.ccivlora.org

 

Kryetari I Komisionit te Vleresimit: